Thông báo số 1

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [16/11/2015 19:13]

Mốc thời gian

  • 10/11/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 10/12/2015: Toàn văn báo cáo
  • 15/12/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 20/12/2015: Hội nghị