Mốc thời gian

Tóm tắt báo cáo: 10/11/2015
Toàn văn báo cáo:  10/12/2015
Chấp nhận báo cáo:                      15/12/2015
Hội nghị 20/12/2015

 

Mốc thời gian

  • 10/11/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 10/12/2015: Toàn văn báo cáo
  • 15/12/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 20/12/2015: Hội nghị