Ban tổ chức

Danh sách thành viên Ban tổ chức
Trưởng ban:  
Hoàng Quang Đại học Khoa học - Đại học Huế
Phó Trưởng ban:   
Lê Văn Tường Lân Đại học Khoa học - Đại học Huế
Lê Vĩnh Chiến Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế
Thành viên:  
Nguyễn Dũng Đại học Khoa học - Đại học Huế
Võ Hoàng Liên Minh Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế
Nguyễn Hồng Nhật Công ty GOSU
   
 

Mốc thời gian

  • 10/11/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 10/12/2015: Toàn văn báo cáo
  • 15/12/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 20/12/2015: Hội nghị