Ban thư ký

Danh sách thành viên Ban thư ký
Nguyễn Đăng Bình Đại học Khoa học - Đại học Huế
Võ Hoàng Liên Minh Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

Mốc thời gian

  • 10/11/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 10/12/2015: Toàn văn báo cáo
  • 15/12/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 20/12/2015: Hội nghị