Ban chương trình

Danh sách thành viên ban chương trình
Trưởng ban:  
Trương Công Tuấn Đại học Khoa học - Đại học Huế
Ủy viên:  
Cung Trọng Cường Cao đẳng Công nghiệp Huế
Huỳnh Bảo Quốc Dũng Cao đẳng Công nghiệp Huế
Trương Thị Hải Đại học Phú Xuân Huế
Nguyễn Mậu Hân Đại học Khoa học - Đại học Huế
Nguyễn Đức Nhuận Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Võ Thanh Tú Đại học Khoa học - Đại học Huế

Mốc thời gian

  • 10/11/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 10/12/2015: Toàn văn báo cáo
  • 15/12/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 20/12/2015: Hội nghị