Đại học Hosei tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình đào tạo Sau đại học

Đại học Khoa học nhận được thong báo của Đại học Hosei, Nhật Bản về việc tuyển chọn sinh viên tham gia các chương trình đào tạo SĐH thuộc các ngành khoa học và công nghệ của Hosei. Trong đó, sinh viên của các Trường có quan hệ hợp tác với Đại học Hosei sẽ được ưu tuên. Trường Đại học Khoa học đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đại học Hosei năm 2014. Số lượng tuyện chọn cho chương trình đào tạo Thạc sĩ là 01-03 người và chương trình đào tạo tiến sĩ là 01-03 người.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại website http://iist.hosei.ac.jp/admission/

Trích công văn số 18/ĐHKH-HTQT
của Trường Đại học Khoa học