Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm 2015

Học bổng Nguyễn Trường Tộ áp dụng cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, khó khăn về kinh tế, học lực Trung bình trở lên. Năm học 2015-2016, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin có 02 suất học bổng.

I. Đối tượng và tiêu chuẩn:

Sinh viên có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo, học lực trung bình trở lên (trường hợp cùng kết quả học tập thì ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn).

II. Số lượng học bổng:

Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin: 2 suất (1 suất chính, 1 suất dự phòng)

III. Hồ sơ xét học bổng của sinh viên:

  • Thông tin về sinh viên (theo mẫu - sinh viên liên hệ để nhận tại VPK).
  • Bài luận: Yêu cầu bài luận đánh máy trong phạm vi một mặt giấy khổ A4, dưới 1000 chữ, khổ chữ 12, font Times New Roman theo một trong các đề tài sau:
    • Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng đồng nào không? Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động này là gì và bạn học hỏi được gì thông qua các hoạt động đó.
    • Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày và đã gây ấn tượng với bạn (Khiến bạn vui vẻ lạc quan hay băn khoăn suy nghĩ)
    • Vì sao bạn lại chọn ngành này? Bạn cho biết ước mơ hay kế hoạch trong tương lai có liên quan đến ngành học này.
  • Bảng điểm học tập của sinh viên năm học 2014-2015 (đối với sinh viên năm thứ nhất thì phải có điểm thi đại học đạt điểm cao).
  • Số hộ nghèo hoặc cận nghèo của địa phương.

Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng này, làm đơn gửi về VPK trước ngày 24/9/2015.

Trích công văn số 515/ĐHKH-CTHSSV
của Trường Đại học Khoa học