Học bổng Vallet năm 2015

Theo công văn số 285/ĐHKH-CTHSSV ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Trường Đại học Khoa học về việc giới thiệu sinh viên đề nghị cấp học bổng Vallet năm 2015, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết thông tin về việc cấp học bổng này.

Tiêu chí tuyển chọn:

  • Học bổng Vallet chỉ dành cho sinh viên xuất sắc, giỏi
  • Sinh viên năm thứ hai trở lên các khối (A, A1, B): Xét kết quả học tập ba kỳ liên tiếp tính đến thời điểm hiện tại (kết quả năm học 2013-2014 và học kỳ I năm học 2014-2015).
  • Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ.
  • Trường hợp đồng hạng về học lực thì xét ưu tiên cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
  • Các chứng chỉ ngoại ngữi TOEFL (Anh) hoặc B2 (Pháp) và công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố cũng được xét ư tiên khi tuyển chọn.

Khoa Công nghệ Thông tin có 02 suất học bổng trong năm nay.

Sinh viên liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ tại VPK Công nghệ Thông tin, hạn cuối là ngày 28/5/2014.

Hồ sơ xin cấp học bổng gồm:

  • Phiếu đăng ký (theo mẫu tại phòng Đào tạo Đại học – Công tác sinh viên);
  • Kết quả học tập (Phòng ĐTĐH-CTSV sẽ cấp);
  • Chứng minh nhân dân (Photo có công chứng);
  • Photo các thành tích (nếu có).

Trích công văn số 285/ĐHKH-CTHSSV
của Trường Đại học Khoa học