Học bổng Vallet năm 2014

Theo công văn số 222/ĐHKH-ĐTĐH-CTSV ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học về việc giới thiệu sinh viên đề nghị cấp học bổng Vallet năm 2014, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết thông tin về việc cấp học bổng này.

Tiêu chí tuyển chọn:

  • Học bổng Vallet chỉ dành cho sinh viên xuất sắc, giỏi
  • Sinh viên năm thứ nhất có điểm thi tuyển sinh đại học năm 2013 từ 28 điểm trở lên (các khối A, A1, B).
  • Sinh viên năm thứ hai trở lên: Xét kết quả học tập ba kỳ  liên tiếp tính đến thời điểm hiện tại (kết quả năm học 2012-2013 và học kỳ I năm học 2013-2014).
  • Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ.
  • Trường hợp đồng hạn về học lực thì xét ưu tiên cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Khoa Công nghệ Thông tin có 02 suất học bổng trong năm nay.

Sinh viên liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ tại VPK Công nghệ Thông tin, hạn cuối là ngày 20/5/2014.

Hồ sơ xin cấp học bổng gồm:

  • Phiếu đăng ký (theo mẫu tại phòng Đào tạo Đại học – Công tác sinh viên);
  • Phiếu điểm tuyển sinh (đối với sinh viên năm thứ nhất);
  • Kết quả học tập (Phòng ĐTĐH-CTSV sẽ cấp);
  • Chứng minh nhân dân (Photo có công chứng).

Trích công văn số 222/ĐHKH-ĐTĐH-CTSV 

của Trường Đại học Khoa học