Đăng ký giải thưởng KOVA lần thứ 12

Căn cứ công văn số 167/ĐHKH-KHCN của trưởng Đại học Khoa học về việc đăng ký giải thưởng KOVA lần thứ XII, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể cán bộ, sinh viên của khoa được biết thông tin về giải thưởng và học bổng KOVA như sau:

1.      Tiêu chuẩn: Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và giáo viên có đề tài nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng vào thực tiễn.

2.      Số lượng:

- Giải thưởng KOVA cho sinh viên lần thứ 12: 1 hồ sơ/1 đơn vị

- Học bổng KOVA cho sinh viên lần thứ 12: 1 hồ sơ/1 đơn vị

- Giải thưởng KOVA về KHCN ứng dụng: 1 hồ sơ/1 đơn vị

3.      Hồ sơ đăng ký giải thưởng và học bổng: Cá nhân nhận hồ sơ tại văn phòng Khoa.

4.      Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp về văn phòng khoa đến hết ngày 16/6/2014.

Vậy Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên được biết để làm hồ sơ đăng ký giải thưởng và học bổng theo các tiêu chuẩn như trên.