THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH NỘP LỆ PHÍ XÉT DUYỆT BÀI BÁO

Hội nghị Khoa học do Khoa Công nghệ thông tin tổ chức vào ngày 30/5/2015 đã có 29 báo cáo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo này sẽ được chuyển đến Tạp chí Khoa học Đại học Huế để được tiếp tục phản biện. Theo quy định của Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế sẽ thu lệ phí xét duyệt các bài báo gửi đăng:

- Mức thu: 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) cho mỗi bản thảo gửi đến Tạp chí.

- Hình thức thu: Tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản Tạp chí Khoa học Đại học Huế Số 0161001638958 Tại ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thành phố Huế (Tác giả cần ghi mã số bài báo và tên tác giả khi chuyển khoản).

- Chế độ miễn giảm: Giảm 50% lệ phí thu đối với các đối tượng là nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Đại học Huế (người trực tiếp gửi bài và đứng tên đầu trong danh sách tác giả).

Chú ý: Kinh phí này không trả lại cho tác giả ngay cả trong trường hợp bản thảo không được chấp  nhận đăng. 

Ban Tổ chức kính thông báo!

Ban Tổ chức HNKH

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [21/05/2015 21:33]

Mốc thời gian

  • 15/04/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 01/05/2015: Toàn văn báo cáo
  • 11/05/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 30/05/2015: Hội nghị