Mốc thời gian

Các mốc thời gian quan trọng
Tóm tắt báo cáo: 15/4/2015
Toàn văn báo cáo:  01/5/2015
Chấp nhận báo cáo:                      15/5/2015
Hội nghị 30/05/2015

 

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [26/01/2015 13:03]

Mốc thời gian

  • 15/04/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 01/05/2015: Toàn văn báo cáo
  • 11/05/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 30/05/2015: Hội nghị