Ban tổ chức

Danh sách thành viên ban tổ chức
Trưởng ban:  
TS. Hoàng Quang ĐHKH Huế
Phó Trưởng ban:  
PGS. TS. Trương Công Tuấn            ĐHKH Huế
Thành viên:  
TS. Hoàng Thị Lan Giao ĐHKH Huế
PGS. TS. Nguyễn Mậu Hân ĐHKH Huế
PGS. TS. Võ Thanh Tú ĐHKH Huế

 

 Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [27/01/2015 08:07]

Mốc thời gian

  • 15/04/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 01/05/2015: Toàn văn báo cáo
  • 11/05/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 30/05/2015: Hội nghị