Ban thư ký

Danh sách thành viên ban thư ký
Trưởng ban:  
TS. Nguyễn Đăng Bình ĐHKH Huế
Thành viên:  
TS. Đặng Thanh Chương ĐHKH Huế
ThS. Trần Thanh Lương ĐHKH Huế
ThS. Trần Nguyên Phong             ĐH Huế


Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [26/01/2015 13:03]

Mốc thời gian

  • 15/04/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 01/05/2015: Toàn văn báo cáo
  • 11/05/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 30/05/2015: Hội nghị