Ban chương trình

Danh sách thành viên ban chương trình
Trưởng ban:  
PGS. TS. Lê Mạnh Thạnh ĐH Huế
Phó Trưởng ban:   
PGS. TS. Võ Trung Hùng ĐH Đà Nẵng
PGS. TS. Hoàng Hữu Hạnh ĐH Huế
Thành viên:  
PGS. TS. Đoàn Văn Ban Viện CNTT Hà Nội
TS. Nguyễn Đăng Bình ĐHKH Huế
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình ĐHBK Đà Nẵng
PGS. TSKH. Trần Quốc Chiến            ĐHSP Đà Nẵng
PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm ĐHQG Hà Nội
TS. Hoàng Thị Lan Giao ĐHKH Huế
PGS. TS. Nguyễn Mậu Hân ĐHKH Huế
TS. Nguyễn Công Hào ĐH Huế
TS. Hà Viết Hải ĐHSP Huế
TS. Huỳnh Hữu Hưng ĐHBK Đà Nẵng
TS. Nguyễn Tấn Khôi ĐHBK Đà Nẵng
PGS. TS. Trần Văn Lăng Viện CH&THƯD
TS. Võ Viết Minh Nhật ĐH Huế
TS. Lê Anh Phương ĐHSP Huế
TS. Hoàng Quang ĐHKH Huế
PGS. TS. Lê Văn Sơn ĐHSP Đà Nẵng
TS. Trần Thiên Thành ĐH Quy Nhơn
GS. TS. Vũ Đức Thi ĐHQG Hà Nội
PGS. TS. Võ Thanh Tú ĐHKH Huế
PGS. TS. Trương Công Tuấn ĐHKH Huế
TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh ĐHSP Đà Nẵng
Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [27/01/2015 08:13]

Mốc thời gian

  • 15/04/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 01/05/2015: Toàn văn báo cáo
  • 11/05/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 30/05/2015: Hội nghị