Danh sách các báo cáo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị Khoa học

 STTTÁC GIẢ TÊN BÀI BÁO
1             Thang Doan Van, Nhut Nguyen Xuan and Manh Truong Quang ĐỘ THUỘC THÀNH VIÊN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ 
 2  Đức Hiển Nguyễn and Mạnh Thạnh Lê  MÔ HÌNH MỜ DỰA TRÊN FUZZY-SVM VÀ TRI THỨC TIÊN NGHIỆM CHO VẤN ĐỀ DỰ BÁO HỒI QUY
 Thành Trần Thiên and Sinh Phan Đình  CẢI TIẾN THUẬT TOÁN APRIORI TRÊN MÔ HÌNH MAP/REDUCE
 4  Trần Minh Bảo and Trương Công Tuấn  TRUY VẤN HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG DỰA TRÊN ĐỒ THỊ CHỮ KÝ NHỊ PHÂN
 5  Thành Trần Thiên and Như Nguyễn Thị  GIẢI THUẬT K-MEANS XỬ LÝ SONG SONG VỚI MÔ HÌNH MAPREDUCE
 6  Nguyễn Hải Vinh, Nguyễn Đức Trung
 HỆ MẬT MÃ ELLGAMAL BIẾN THỂ TRÊN ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC VỚI CHUỖI CƠ SỐ KÉP TỐI ƯU
 7  Toan Tran  NGHIÊN CỨU VỀ TÁC TỬ, TÁC TỬ DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
 8  Lệ Thuyền Phan Thị and Hùng Võ Trung  ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ UNL CHO TIẾNG VIỆT
 9  Lê Văn Cường and Nguyễn Đăng Bình  NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN SỰ THAY ĐỔI TẦN SỐ SÓNG ÂM PHÁT RA TỪ CỬ CHỈ
 10  Hoa Le Van, Dat Duong Phuoc, Chuong Dang Thanh and Nhat Vo Viet Minh  PHÂN TÍCH XÁC SUẤT TẮC NGHẼN CỦA NÚT LÕI OBS CÓ HỖ TRỢ ĐA DỊCH VỤ
 11  Nguyen Phong Tran and Huu Hanh Hoang  ỨNG DỤNG R2RML ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CSDL CHO LINKED DATA
 12  Hà Nguyễn Hoàng Hà, Sơn Lê Văn and Hân Nguyễn Mậu  THUẬT TOÁN LẬP LỊCH CHO CÁC YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG TRÊN TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY DỰA TRÊN HEURISTIC PSO
 13  Đặng Thanh Chương  MÔ HÌNH PHÂN TÍCH XÁC SUẤT TẮC NGHẼN CỦA NÚT LÕI OBS CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG GIỚI HẠN VỚI LƯU LƯỢNG TỔNG QUÁT
 14  Dương Khắc Hưởng and Nguyễn Đăng Bình  NGHIÊN CỨU NHẬN DẠNG NGÔN NGỮ CỬ CHỈ THÔNG QUA QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG LIÊN TỤC CỦA ĐỐI TƯỢNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH MARKOV ẨN
 15  Quốc Nguyễn Hồng, Đạt Dương Phước, Công Nguyễn Chí and Nhật Võ Viết Minh  ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌM ĐỒ THỊ CON ĐẦY ĐỦ LỚN NHẤT VÀO TỐI ƯU HOÁ LẬP LỊCH NHÓM TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG
 16  Thanh-Luong Tran and Thi-Lan-Giao Hoang  CONCEPT LEARNING ON MULTIMODEL IN DESCRIPTION LOGICS
 17  Lê Xuân Tài and Đặng Hoài Phương  XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRẮC NGHIỆM THÍCH NGHI TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁP ỨNG CÂU HỎI (ITEM THEORY RESPONSE – IRT)
 18  Quang Hoang and Chanh Viet Nguyen  THIẾT KẾ MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CÓ YẾU TỐ THỜI GIAN TỪ MÔ HÌNH TIME-ER
 19  Quang Hoang and Chanh Viet Nguyen  BIỂU DIỄN CÁC MÔ HÌNH ER THỜI GIAN BẰNG LOGIC MÔ TẢ
 20  Thành Văn Thế and Thạnh Lê Mạnh  TRUY VẤN ẢNH TRI THỨC DỰA TRÊN CHỮ KÝ NHỊ PHÂN
 21  Hien Nguyen Thi Thu, Ha Le Huu and Thanh Van The  KHAI THÁC DÃY SỰ KIỆN PHỔ BIẾN SỬ DỤNG CÂY Seq-Tree
 22  Nguyen Cuong and Tran Thi Hau  GIẢI PHÁP TẤN CÔNG LỖ ĐEN TRONG MẠNG KHÔNG DÂY MESH
 23  Toán V. Nguyễn, Minh H.L. Võ and Quang Hoàng  MỘT PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TIMEER SANG OWL ONTOLOGY
 24  Van Trung Nguyen and Huu Hanh Hoang  MỘT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÔNG NHẤT QUÁN TRI THỨC Ở MỨC CÚ PHÁP
 25  Nhut Phat Huynh, Huu Hanh Hoang and Cong Vinh Phan  MỘT TIẾP CẬN MỚI VỀ ĐỐI SÁNH ONTOLOGY
 26  Hoang Huu Hanh, Truong Khanh Duy and Tran Nguyen Phong  PROCESSING RDF QUERIES ON LINKED STREAM DATA
 27  Ngọc Lương Thái and Tú Võ Thanh  ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TẤN CÔNG LỖ ĐEN ĐẾN HIỆU NĂNG CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO YÊU CẦU TRÊN MẠNG MANET
 28  Nguyen Cong Hao and Thai Quang Hoang  MỘT SỐ THUẬT TOÁN XỬ LÝ TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN MỜ
 29  Le Van Tuong Lan, Nguyen Mau Han and Nguyen Cong Hao  MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ TRONG TẬP MẪU HUẤN LUYỆN ĐỂ XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH MỜ
Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [03/06/2015 09:24]

Mốc thời gian

  • 15/04/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 01/05/2015: Toàn văn báo cáo
  • 11/05/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 30/05/2015: Hội nghị