Mốc thời gian

Nộp tóm tắt báo cáo: 30/06/2017
Nộp toàn văn báo cáo: 15/07/2017
Thông báo chấp nhận báo cáo: 25/07/2017
Thời gian hội nghị: 29/07/2017