Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học

Trưởng ban:  
PGS. TS. Hoàng Quang  ĐHKH Huế
   
Đồng trưởng ban:  
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình  ĐHBK Đà Nẵng
   
Phó Trưởng ban:   
PGS. TS. Trương Công Tuấn ĐHKH Huế
TS. Nguyễn Gia Như ĐH Duy Tân Đà Nẵng
   
Thành viên:  
PGS. TS. Nguyễn Mậu Hân ĐHKH Huế
PGS. TS. Võ Thanh Tú ĐHKH Huế
TS. Nguyễn Đăng Bình ĐHKH Huế
TS. Nguyễn Công Hào ĐH Huế
TS. Đặng Thanh Chương ĐHKH Huế

Mốc thời gian

  • 30/06/2017: Nộp tóm tắt
  • 15/07/2017: Nộp toàn văn
  • 25/07/2017: Thông báo chấp nhận
  • 29/07/2017: Hội nghị