Ban thư ký

Trưởng ban:

TS. Nguyễn Đăng Bình

Email: nguyendangbinh@gmail.com, SĐT: 0912468119

 

Phó trưởng ban:

TS. Đặng Thanh Chương

Email: dtchuong@gmail.com, SĐT: 0914025120

Mốc thời gian

  • 30/06/2017: Nộp tóm tắt
  • 15/07/2017: Nộp toàn văn
  • 25/07/2017: Thông báo chấp nhận
  • 29/07/2017: Hội nghị