Ban chương trình Khoa học Sau đại học

Trưởng ban:  
GS. TS. Nguyễn Thúc Hải  
   
Phó Trưởng ban:   
PGS. TS. Lê Mạnh Thành ĐHKH Huế
PGS. TS. Võ Trung Hùng ĐH Đà Nẵng
   
Thành viên:  
GS. TSKH. Hoàng Văn Kiếm ĐH CNTT - HCM
GS. TS. Nguyễn Thanh Thuỷ ĐHCN - KT Hà Nội
PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm ĐHQG Hà Nội
PGS. TS. Ngô Quốc Tạo ĐHSP Đà Nẵng
PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm ĐHQG Hà Nội
PGS. TS. Trần Văn Lăng Viện Tin Học - Ứng Dụng
PGS. TS. Hoàng Quang ĐHKH Huế
PGS. TS. Trương Công Tuấn ĐHKH Huế
PGS. TS. Nguyễn Mậu Hân ĐHKH Huế
PGS. TS. Võ Thanh Tú ĐHKH Huế
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình ĐHBK Đà nẵng
PGS. TS. Hoàng Hữu Hạnh ĐH Huế
PGS. TS. Võ Viết Minh Nhật ĐH Huế
PGS. TS. Võ Trung Hùng ĐH Đà Nẵng
PGS. TS. Nguyễn Tấn Khôi ĐHBK Đà nẵng
PGS. TS. Huỳnh Công Pháp CĐ CNTT Việt - Hàn
TS. Hoàng Thị Lan Giao ĐHKH Huế
TS. Nguyễn Hoàng Sơn ĐHKH Huế
TS. Huỳnh Hữu Hưng ĐHBK Đà Nẵng
TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh ĐHSP Đà Nẵng
TS. Lê Anh Phương ĐHSP Huế
TS. Nguyễn Công Hào ĐH Huế
TS. Hà Viết Hải ĐHSP Huế
TS. Đặng Việt Hùng ĐH Duy Tân Đà Nẵng
TS. Hà Đắc Bình ĐH Duy Tân Đà Nẵng

Mốc thời gian

  • 30/06/2017: Nộp tóm tắt
  • 15/07/2017: Nộp toàn văn
  • 25/07/2017: Thông báo chấp nhận
  • 29/07/2017: Hội nghị