Thông báo Về mẫu luận văn, quy định chấm điểm, lưu chiểu và điều kiện ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ các khóa năm 2014, 2015

Thực hiện Thông tư 15 của Bộ giáo dục & Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Đại học Huế, Hiệu trưởng thông báo đến các Khoa có đào tạo cao học và các học viên cao học khóa năm 2014, 2015 đang học tập tại Trường một số vấn đề sau:

1. Mẫu luận văn: Từ khóa năm 2014 trở đi học viên sẽ thực hiện theo mẫu luận văn thạc sĩ mới. Hiện nay, Trường và các Khoa đang hoàn thiện mẫu luận văn để áp dụng cho các khóa từ năm 2014 trở đi. Đề nghị anh (chị) học viên theo dõi, cập nhật thông tin về mẫu luận văn trên trang website của trường để thực hiện đúng theo quy định.

2.  Quy định chấm điểm luận văn: Điểm nội dung luận văn tối đa 9 điểm và điểm thành tích nghiên cứu tối đa 1 điểm cho những luận văn mà học viên đã có bài báo khoa học (theo Khoản 2, Điều 29 của Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế).

3. Trình độ ngoại ngữKhi làm thủ tục bảo vệ luận văn học viên phải có chứng chỉ tương đương cấp độ B1hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu chung các ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật do các cơ sở đào tạo cấp đã được Bộ giáo dục cho phép và Đại học Huế công nhận trong thời gian không quá 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày bảo vệ . Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, cơ sở đào tạo cần gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương.

4. Nộp lưu chiểu luận văn: Luận văn sau khi chỉnh sửa học viên phải đóng kèm sau phần Tài liệu tham khảo của luận văn các văn bản sau đây:

- Giấy xác nhận đã chỉnh sửa luận văn (có chữ ký của người hướng dẫn)

- Biên bản có kết luận của Hội đồng chấm luận văn (bản photo)

- Bản nhận xét của hai phản biện (bản photo)

Đề nghị các Khoa, giáo viên hướng dẫn nhắc nhở học viên nghiêm túc thực hiện.

Theo thông báo số 399/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học