Điều chỉnh quy cách luận án tiến sĩ và các điều kiện bảo vệ luận án cấp cơ sở

Thực hiện quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Đại học Huế, Hiệu trưởng thông báo đến các Khoa, Bộ môn có đào tạo NCS và các NCS đang học tập tại Trường một số vấn đề sau:

1. Yêu cầu đối với luận án Tiến sĩ:

Luận án tiến sĩ có khối lượng không quá 150 trang A4, không kể phụ lục, trong đó có ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận riêng của NCS (trường sẽ đưa vào Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ áp dựng từ năm 2015-2016).

Nội dung và hình thức của luận án, tóm tắt luận án và trích yếu luận án phải tuân thủ theo đúng quy định của Đại học Huế (mẫu niêm yết tại phòng ĐT SĐH)

2. Trong thời gian NCS đang còn học tập tại Trường, các kết quả nghiên cứu khi công bố phải ghi địa chỉ:

  • Tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
  • Tiếng Anh: Hue University's College of Sciences

3. Đối với những NCS bắt đầu bảo vệ cấp cơ sở từ năm 2016 trở đi phải có ít nhất một bài báo được đăng hoặc nhận đăng trên tạp chí khoa học của Đại học Huế.

4.  Những NCS bảo vệ cấp cơ sở từ tháng 10/2015 phải đóng thêm khoản kinh phí phụ thu để chi cho công tác bảo vệ như đại biểu, trang trí maket, hoa, nước, phục vụ...

Trích thông báo số 382/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học

 

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [24/10/2015 09:05]