Nộp học phí hệ đào tạo Sau đại học

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể học viên Cao học và Nghiên cứu sinh của Khoa được biết thông tin về việc nộp học phí năm học 2012-2013.

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-ĐHKH-KHTC-CSVC ngày 20/7/2012 của Hiệu trưởng ban hành mức đóng học phí Cao học và Tiến sĩ năm học 2012-2013, Trường Đại học Khoa học thông báo đến các học viên mức thu và thời hạn nộp học phí như sau:

1. Mức nộp học phí  Năm học 2012-2013

  • Đối với Học viên Cao học :
    • Khối Xã hội: 6.300.000 đ/năm                              
    • Khối tự nhiên:7.200.000 đ/năm

Kinh phí đào tạo : 8.000.000 đồng/khóa

  • Đối với Học viên Tiến sĩ
    • Khối Xã hội: 10.000.000 đ/năm                              
    • Khối tự nhiên: 12.000.000 đ/năm

Trường hợp Học viên còn nợ tiền học phí các kỳ trước, tổ Tài vụ sẽ truy thu theo quy định.

2. Thời gian nộp học phí

Học viên phải nộp đầy đủ học phí theo quy định tại tổ Tài vụ Trường Đại học Khoa học Huế (tầng 2 nhà A) kể từ ngày ra thông báo này. Thời hạn cuối cùng để nộp học phí là ngày 14 tháng 01 năm 2013.    

3. Trách nhiệm của các đơn vị và học viên

Tổ Tài vụ Trường Đại học Khoa học có nhiệm vụ tổ chức thu học phí đầy đủ, chuyển danh sách học viên đã nộp học phí cho Phòng Đào tạo Sau đại học nắm để đảm bảo quyền được dự  thi kết thúc các học phần của người học .

Phòng Đào tạo Sau đại học có trách nhiệm thông báo cho các học viên Sau đại học biết để thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trích công văn số 06/ĐHKH-KHTC-CSVC

của Trường Đại học Khoa học