Đánh giá trình độ ngoại ngữ của Học viên Cao học trước khi tốt nghiệp

Trường Đại học Khoa học ban hành Hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp của học viên Cao học theo các quy định và quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ.

Căn cứ quy định tại Quy chế đòa tạo trình độ Thạc sĩ ban hành theo thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng02 năm 2011 và công văn Hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên Cao học số 2119/BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công vắn số 463/ĐHH-SĐH ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Đại học Huế về việc Hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ trước khi tôt nghiệp của học viên Cao học; Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học thông báo tinh thần nội dung các văn bản trên đến toàn thể học viên Cao học Khóa 2010 và 2011, cụ thể như sau:

1. Đối với học viên  Cao học khóa năm 2010 và 2011 tuyển sinh vào tháng 3.2011

  • Trước khi tốt nghiệp, học viên phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ trình độ ngoại ngữ sau:
  • Có chứng chỉ trình độ TOEFL ITP 450, TOEFL IBT 45 hoặc IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đơn vị đào tạo xét tốt nghiệp;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh, băng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy là tiếng Anh không qua phiên dịch;
  • Có chứng chủ tương đương cấp B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu chung các ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp,  Trung, Đức, Nhật do Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế cấp trong thời hạn không quá 02 năm kể thử ngày cấp chứng chỉ đến ngày đơn vị đào tạo xét tốt nghiệp.

2. Đối với khóa tuyển sinh từ tháng 8.2011 trở về sau

Trước khi tốt nghiệp, học viên phải có chứng chỉ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 Khung Châu Âu chung các ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp,  Trung, Đức, Nhật do Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế cấp trong thời hạn không quá 02 năm kể thử ngày cấp chứng chỉ đến ngày đơn vị đào tạo xét tốt nghiệp.

3. Nộp chứng chỉ

Học viên phải nộp hai bảng sao có công chứng văn bằng, chứng chủ ngoại ngữ cho Phòng Đào tạo Sau đại học trước khi đơn vị đào tạo họp đề nghị xét công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ.

4. Đối với học viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ

  • Học viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu vẫn được bảo vệ luận văn đúng thời gian quy định, nhưng chưa được xét công nhận tốt nghiệp Cao học và cấp bằng Thạc sĩ ngay sau khi bảo veek/
  • Học viên chỉ xét công nhận tốt nghiệp Cao học và cấp bằng Thạc sĩ sau khi hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu. Thời gian cho phép hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ là 01 năm kể từ ngày bảo vệ luận văn. Sau thời gian này, học viên sẽ bị hủy toàn bộ kết quả học tập.

Đại học Huế tiến hành xét công nhận tốt nghiệp Cao học bổ sung cho các học viên vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

Trích Thông báo số 361/TB-ĐHKH-SĐH

ngày 03.10.2012 của Trường Đại học Khoa học