Điều chỉnh thời gian bảo vệ Luận văn của lớp B - KHMT K2010

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo việc điều chỉnh thời gian bảo vệ Luận văn của lớp KHMT B khóa 2010.

Dựa trên tình hình đội ngũ giảng viên của Khoa Công nghệ Thông tin đủ điều kiện hướng dẫn và tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thời gian bảo vệ  luận văn cho các học viên lớp B - chuyên ngành Khoa học máy tính sẽ được tổ chức vào ngày 30.11.2012.

Đề nghị học viên cao học lớp KHMT B chú ý.

Trích thông báo ngày 17.9.2012

của Phòng Đào tạo Sau đại học