Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm học 2016-2017"

Với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; cũng như phương hướng, nhiệm vụ của một HSSV, Trường Đại học Khoa học sẽ tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên" trong tháng 10 và 11/2016 dành cho sinh viên toàn trường:

Mục đích và yêu cầu:

  1. Nâng cao nhận thức của học sinh sinh vên về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
  2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh sinh viên; phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017; giúp cho học sinh sinh viên năm được tình hình kinh tế chính trị của đất nước và của địa phương; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.
  3. Việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" năm học 2016-2017 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

Chương trình học dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin cụ thể như sau:

Đối với sinh viên K40

Địa điểm: Hội trường A1, 77 Nguyễn Huệ, Huế

Thời gian tổ chức: Chiều 12/11/2016 và ngày 13/11/2016

Đối với sinh viên K38

Địa điểm: Hội trường A1, 77 Nguyễn Huệ, Huế

Thời gian tổ chức: chiều 05/11/2016

Đối với sinh viên K37

Địa điểm: Hội trường A1, 77 Nguyễn Huệ, Huế

Thời gian tổ chức: sáng 30/10/2016

Căn cứ kế hoạch giảng dạy của các ngành và khóa học, Trưởng các đơn vị thông báo cho giảng viên được nghỉ dạy trong ngày sinh viên học tập tại Hội trường.

Để tổ chức tốt "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" năm học 2016-2017, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các Khoa có kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo cho Hiệu trưởng (Qua phòng Công tác HSSV) và phối hợp với các phòng chức năng, các tổ chức chính trị trong trường đôn đốc sinh viên thực hiện tốt nội dung kế hoạch công tác này.

Trích công văn số 643/KH-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học