Tạm dừng thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2016-2017

Căn cứ tình hình thực tế của việc triển khai tổ chức tuần lễ sinh hoạt chính trị đầu năm cho sinh viên, Hiệu trưởng thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên biết những nội dung liên quan đến việc giảng dạy và học tập như sau:

Tạm dừng thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2016-2017, cụ thể các đợt tạm dừng học theo kế hoạch đã thông báo:

- Ngày 28, 29/9/2016 và 03, 04, 05, 07/10/2016 của Khóa 40;

- Ngày 10, 11, 12, 13, 14, 17,18, 19 và 20/10/2016 của các Khóa 37, 38 và 39.

Kế hoạch điều chỉnh sẽ được Nhà trường thông báo sau.

 Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập theo thời khóa biểu

Liên quan đến việc tạm dừng thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2016-2017, đề nghị giảng viên và sinh viên lưu ý:

- Ngày 28/9/2016: Giảng viên phụ trách giảng dạy các lớp học phần thuộc Khóa 40 và sinh viên Khóa 40 học chính trị đợt 1 được nghỉ dạy và nghỉ học, gồm các ngành: Hán-Nôm, Ngôn ngữ học, Văn học, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ, Địa chất học, Toán ứng dụng, Toán học, Lịch sử, Đông phương học, Xã hội học, Báo chí, Sinh học, Hóa học và Địa lý tự nhiên.

- Từ ngày 29/9/2016: Giảng viên và sinh viên tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập theo thời khóa biểu thể hiện trong lịch trình giảng dạy và học tập.

Đề nghị Trưởng các đơn vị kịp thời thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên biết nội dung của thông báo này và theo dõi thông báo tiếp theo liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện học tập chính trị đầu năm của sinh viên để thực hiện./.

Trích thông báo số 594/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học 

Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [29/09/2016 04:34]