Các học phần của sinh viên Đại học

Liệt kê tất cả học phần của sinh viên theo chuyên ngành, trong đó có mối liên hệ (sự phụ thuộc) giữa các học phần.

I. Các khối kiến thức

II. Các học phần liên quan đến từng chuyên ngành

Chú ý: dưới đây sẽ liệt kê tất cả các học phần trong mỗi chuyên ngành ngoại trừ các học phần Tốt nghiệp (học kỳ II năm 4, dành cho những sinh viên không làm Khóa luận tốt nghiệp). Nghĩa là, ví dụ, sinh viên tên là Hải đi theo chuyên ngành Khoa học Máy tính sẽ học các học phần trong mục A (của chuyên ngành Khoa học Máy tính) trong 9 học kỳ đầu. Nếu học kỳ cuối Hải có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn làm Khóa luận Tốt nghiệp thì chỉ tập trung vào Đề tài Khóa luận Tốt nghiệp của mình, ngược lại thì Hải phải làm Thực tập Tốt nghiệp và học thêm 3 học phần được liệt kê trong mục III (các học phần tốt nghiệp).

Quy ước

A. Khoa học Máy tính

B. Công nghệ Phần mềm

C. Mạng và Truyền thông

III. Các học phần tốt nghiệp