Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra các ngành học của Khoa Công nghệ thông tin

Sổ tay Chương trình đào tạo:

Ngành Công nghệ thông tin 

Ngành Kỹ thuật phần mềm

Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra phiên bản năm 2021 (Áp dụng cho sinh viên Khóa 45 trở về sau)

Ngành Kỹ thuật phần mềm (Cơ chế đặc thù)

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Quyết định mở ngành

Ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Quyết định mở ngành

Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra phiên bản năm 2019 (Áp dụng cho sinh viên Khóa 43)

Ngành Kỹ thuật phần mềm

Ngành Kỹ thuật phần mềm theo cơ chế đặc thù

Ngành Công nghệ thông tin