Hoãn các hoạt động liên quan đến việc học tập và rèn luyện của sinh viên

Theo công văn số 68/ĐHKH-TCHC ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, sinh viên được nghỉ học đến hết ngày 09/02/2020. Các hoạt động về đăng ký học trễ hạn, rút học phần, đăng ký tốt nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến học tập, chế độ của sinh viên được lùi lại 01 tuần so với kế hoạch và bắt đầu thực hiện từ ngày 10/02/2020.

Nay thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin được biết.