Thông báo Kế hoạch tổ chức dạy và học học phần Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) bằng tiếng Anh trong học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 thuộc Đề án ngoại ngữ Quốc gia, kể từ học kỳ II năm học 2019 – 2020 trở về sau, Trường Đại học Khoa học sẽ tiến hành tổ chức giảng dạy và học tập 04 học phần: Tin học đại cương; Cấu trúc dữ liệu và thuật toán; Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) và lập trình hướng đối tượng bằng tiếng Anh cho sinh viên các khóa ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm Khóa 43 trở về sau hoặc sinh viên các khóa khác nếu có nhu cầu.

Theo Kế hoạch đào tạo của học kỳ II năm học 2019 – 2020 của hai ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật phần mềm Khóa 43, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức dạy và học  học phần bằng tiếng Anh với những nội dung cụ thể như sau:

  1. Tên lớp học phần: (TIN3082) Structured Query Language – Nhóm 1.
  2. Thời gian giảng dạy – học tập: 15 tuần kể từ ngày 03/02/2020, như kế hoạch đào tạo của Khóa 43.
  3. Số sinh viên tối đa của lớp học phần: 30
  4. Học phí lớp học phần: Theo quy định mức thu học phí của năm học 2019 – 2020, không phân biệt ngôn ngữ giảng dạy.
  5. Điều kiện đăng ký học tập:

- Sinh viên Khóa 43 có điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào tại trường Đại học Ngoại ngữ đạt cấp độ A2 - từ 115 điểm trở lên, có danh sách sinh viên kèm theo Thông báo này.

- Sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh đạt cấp độ A2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh tương đương với cấp độ A2 trở lên.

  1. Quy trình đăng ký học tập:

- Sinh viên Khóa 43 đăng ký học phần qua mạng Internet tại trang Web https://ums-husc.hueuni.edu.vn/home

- Sinh viên các khóa khác đăng ký bằng đơn (theo mẫu) kèm theo chứng chỉ tiếng Anh nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học.

  • Thời gian đăng ký học tập: theo quy định tại Biểu đồ Kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2019 – 2020.
  1. Xét duyệt của Hiệu trưởng: Căn cứ kết quả điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào của Khóa 43 do Trường Đại học Ngoại ngữ cung cấp hoặc chứng chỉ tiếng Anh được nộp kèm theo đơn đăng ký học tập của sinh viên, Hiệu trưởng sẽ xét duyệt và công bố danh sách sinh viên chính thức của lớp học phần.  
  2. Công nhận điểm học phần: Kết quả điểm của học phần Structured Query Language (TIN3082) được công nhận thay thế cho học phần Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) (TIN3012). Trong hệ thống quản lý điểm, hai học phần này sẽ được khai báo là học phần thay thế tương đương.

Trường Đại học Khoa học đề nghị Trưởng Khoa Công nghệ thông tin thông báo cho Giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

----

Danh sách sinh viên đủ điều kiện  về  tiếng Anh và  mẫu đơn đăng ký vui lòng xem tại đây.