Về việc liên hệ thực tập tại các doanh nghiệp của sinh viên

 

THÔNG BÁO

Về việc liên hệ thực tập tại các doanh nghiệp của sinh viên

 

Kính gửi:

 

- Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin;

 

- Các lớp sinh viên.

Theo kế hoạch đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Huế, sinh viên năm thứ ba và thứ tư có hai học phần: Thực tập viết niên luận và Thực tập chuyên ngành cuối khóa, sinh viên có thể thực tập ở các doanh nghiệp, đặc biệt là học phần Thực tập chuyên ngành cuối khóa.

 Trong thời gian qua, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp thông qua hai hướng: Sinh viên tự liên hệ với doanh nghiệp hoặc có sự giới thiệu định hướng của Khoa. Tuy nhiên, kể từ năm học 2019-2020 trở về sau, để đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như thuận tiện trong quản lý sinh viên, toàn thể sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin chỉ đăng ký thực tập ở những công ty có liên hệ làm việc và hợp tác với Khoa. Danh sách các công ty sinh viên có thể thực tập, Khoa sẽ thông báo công khai trong thời gian phù hợp cho từng đợt thực tập.

Nay thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên Khoa Công nghệ thông tin biết để thực hiện./.

TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Hoàng Quang