Kiểm tra bằng Trung học phổ thông

Các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp chú ý!

Để thuận lợi cho công tác kiểm tra hồ sơ sinh viên hệ chính quy và thực h iện tốt kế hoạch xét, đề nghị công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học theo quy chê hiện hành; Hiệu trưởng thông báo đến các sinh viên Khóa 39và những sinh viên tốt nghiệp không chính khóa thuộc Khoa Công nghệ thông tin nộp bản photocopy bằng tốt nghiệp THPT kèm theo bản chính để đối chiếu tại phòng CTHSSV.

Thời gian kiểm tra: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/5/2019

Đề nghị các sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.

Trích thông báo số 200/TB-ĐHKH
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học