Thông báo bổ sung thông tin để cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất

Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2018-2019 cho sinh viên khối không chuyên của Khoa Giáo dục thể chất (GDTC), Khoa GDTC sẽ xét cấp chứng chỉ GDTC đợt cuối cho những sinh viên tuyển sinh từ năm 2015 trở về trước của các trường đại học thành viên và các khoa trực thuộc Đại học Huế vào tháng 11/2018. Đề nghị quý trường, khoa thông báo cho sinh viên những nội dung sau:

1. Sinh viên kiểm tra điểm tại website Khoa GDTC (fpe.hueuni.edu.vn)

- Nếu có sai sót về điểm hoặc thiếu thông tin cá nhân (ngày sinh, nơi sinh) yêu cầu sinh viên liên hệ với Tổ ĐT-KHHTQT Khoa GDTC (gặp cô Lê Thị Bích Đào) để điều chỉnh (có danh sách kèm theo).

- Thời gian : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/10/2018.

Quá thời gian trên sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Riêng đối với sinh viên chưa hoàn thành 5 học phần:

Sinh viên chủ động liên hệ Tổ ĐT-KHHTQT (gặp thầy Nguyễn Lê Nghĩa) để đăng ký học lại.

Khoa GDTC – Đại học Huế kính đề nghị các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế thông báo cho sinh viên để kịp thời cấp chứng chỉ GDTC theo đúng kế hoạch.

 

Nguồn: Website Khoa Giáo dục thể chất - ĐHH