Xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2018

Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2, năm 2018 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây:

1. Sinh viên

a. Sinh viên tốt nghiệp chính khóa

- Sinh viên tốt nghiệp chính khóa (tốt nghiệp đúng theo thiết kế của chương trình đào tạo) sẽ được Nhà trường xét tốt nghiệp tự động khi đủ điều kiện. Trong trường hợp không muốn xét tốt nghiệp, sinh viên phải làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp và nộp tại Khoa quản lý sinh viên.

- Đối với những sinh viên còn thiếu các chứng chỉ điều kiện và bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (được công bố tại Website Trang thông tin đào tạo đại học) phải liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học (đối với chứng chỉ điều kiện) và Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (đối với bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông) để bổ sung, hạn cuối ngày 25/05/2018.

 

b. Sinh viên tốt nghiệp không chính khóa

Sinh viên tốt nghiệp không chính khóa (tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thiết kế của chương trình đào tạo) phải làm đơn xin xét tốt nghiệp và nộp tại Khoa quản lý sinh viên kèm theo bản sao có công chứng các giấy tờ sau đây:

+ Bản sao chứng chỉ Giáo dục Thể chất (GDTC);

+ Bản sao chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (GDQP);

+ Bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên (NNKC);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp cần phải chú ý thực hiện các công việc sau:

- Đối chiếu kết quả học tập với chương trình đào tạo để làm thủ tục hủy các học phần tích lũy thừa.

- Thời gian sinh viên nộp hồ sơ xin xét/hoãn xét tốt nghiệp tại Khoa quản lý sinh viên từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018 (các mẫu đơn có thể tải về tại địa chỉ: http://husc.edu.vn/downloads.php?cat_id=122).

- Theo dõi kết quả xét tốt nghiệp tại Website Trang thông tin đào tạo đại học và phản hồi những sai sót (nếu có) cho Phòng Đào tạo Đại học để xem xét điều chỉnh từ ngày 29/05/2018 đến ngày 08/06/2018.

 

2. Các Khoa

- Thu nhận hồ sơ xin xét/hoãn xét tốt nghiệp của sinh viên.

- Tổng hợp kết quả và lập danh sách sinh viên xin xét/hoãn xét tốt nghiệp thành 02 (hai) bản (theo mẫu đính kèm) gửi cho Nhà trường hạn cuối ngày 28/05/2018:

+ Gửi về Phòng Đào tạo Đại: Bảng tổng hợp danh sách sinh viên đề nghị xét/hoãn xét tốt nghiệp kèm theo đơn xin xét/hoãn xét tốt nghiệp, bản sao các chứng chỉ GDTC, GDQP, NNKC.

+ Gửi về Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên: Bảng tổng hợp danh sách sinh viên đề nghị xét/hoãn xét tốt nghiệp kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

- Theo dõi quả kết rà soát điều kiện tốt nghiệp đại học của sinh viên thuộc Khoa quản lý qua Website Trang thông tin đào tạo đại học và phản hồi cho Phòng Đào tạo Đại học (nếu có sai sót).


(Trích thông báo xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2018 của nhà trường)