Đăng ký học lại học kỳ phụ các học phần GDTC cho sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế

Thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm học 2017 – 2018, Khoa Giáo dục Thể chất(GDTC) sẽ tổ chức cho sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế còn thiếu các học phần GDTC (chậm tiến độ) đăng ký học kỳ phụ cụ thể như sau:

- Đối với khoá tuyển sinh năm 2015 trở về trước (phải hoàn thành 05 học phần mới đủ điều kiện cấp chứng chỉ) dự kiến sẽ tổ chức học vào giữa tháng 5 năm 2018.

- Đối với khoá tuyển sinh năm 2016 trở về sau theo học chế tín chỉ (phải hoàn thành 04 học phần mới đủ điều kiện cấp bảng điểm hoàn thành chương trình Giáo dục Thể chất) dự kiến sẽ tổ chức học vào giữa tháng 7 năm 2018.

* Thời gian đăng ký: từ ngày có thông báo đến hết 11/05/2018 đối với khoá tuyển sinh 2015 trở về trước và đến hết 29/06/2018 đối với khoá tuyển sinh 2016 trở về sau:

            - Sáng: 07h30 – 10h30

            - Chiều: 14h00 – 16h30

* Thời gian học: Khoa sẽ thông báo trên website: khoagdtc.hueuni.edu.vn

* Địa điểm đăng ký: Tại Tổ ĐT-KH-HTQT (gặp thầy Nguyễn Lê Nghĩa)

* Học phí:

+ Số lượng sinh viên của mỗi lớp học trên 20 SV sẽ đóng theo quy định.

+ Trong trường hợp có lớp học số lượng nhỏ hơn 20 SV thì mức đóng theo thực tế phát sinh để hình thành được một lớp học (kèm theo đơn xin học của sinh viên).

Khoa GDTC kính đề nghị các trường, khoa thông báo cho sinh viên trường mình biết để đăng ký.

Nguồn: Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế