Kết quả xét Tốt nghiệp cấp Khoa đợt 3 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN,
KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP
ĐỢT 3 NĂM 2017

(Kèm theo Tờ trình số:      /TTr-CNTT, ngày 03/10/2017 của Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin)

I. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP

STT

Mã sinh viên

Họ và tên

Tổng
TCTL

Điểm
TBTL

CC
B1

CC
GDTC

CC
GDQP

Ghi chú

 

Khóa học: K34, Ngành học: Công nghệ Thông tin

1      

10T1021101

Hoàng Ngọc Tuấn Anh

122

2,00

-

x

x

 

 

Khóa học: K35, Ngành học: Công nghệ Thông tin

2      

11T1021100

Lê Đình Phi

127

2.06

-

x

x

 

3      

11T1021035

Nguyễn Văn Quý

127

2.01

-

Giấy CN

x

 

 

Khóa học: K36, Ngành học: Công nghệ Thông tin

4      

1210210159

Trương Minh Hoà

127

2.02

-

x

x

 

5      

1210219205

Đậu Đức Mạnh

127

2.39

-

x

x

 

6      

1210210086

Trần Ngọc Thạch

127

2.2

-

x

x

 

7      

1210210109

Phạm Ngọc An

127

2.13

-

x

x

 

8      

1210210115

Đặng Văn Bằng

127

2.22

-

x

x

 

9      

1210210037

Hoàng Anh Khoa

127

2.01

-

x

x

 

10  

1210219945

Lê Trung Lăm

127

2.21

-

x

x

 

11  

1210210049

Cao Viết Luân

127

2.09

-

x

x

 

12  

1210210055

Đặng Đức Nguyên

127

2.27

-

x

x

 

13  

1210210076

Phạm Hồ Sang

127

2.03

-

x

x

 

 

Khóa học: K37, Ngành học: Công nghệ Thông tin

14  

13T1021019

Trương Lê Nhật Công

120

2.63

x

x

x

 

15  

13T1021053

Bùi Văn Hải

120

2.63

x

x

x

 

16  

13T1021059

Đặng Thị Tuyết Hạnh

120

2.5

x

x

x

 

17  

13T1021108

Đặng Văn Lợi

120

2.16

x

x

x

 

18  

13T1021111

Nguyễn Mậu Lự

120

2.63

x

x

x

 

19  

13T1021242

Hồ Văn Tú

120

2.19

x

x

x

 

20  

13T1021240

Lê Viết Tuyến

120

2.37

x

x

x

 

21  

13T1021060

Nguyễn Thái Hiền

120

2.5

-

x

x

 Miễn CC B1

22  

13T1021061

Hồ Công Hiếu

120

2.02

x

x

x

 

23  

13T1021098

Nguyễn Tống Linh

120

2.65

x

x

x

 

24  

13T1021124

Nguyễn Võ Đắc Mừng

120

2.22

x

x

x

 

25  

13T1021150

Võ Thành Nhật

120

2.21

x

x

x

 

26  

13T1021129

Nguyễn Đức Nga

120

2.48

x

x

x

 

27  

13T1021035

Lê Anh Đào

120

2.00

x

Giấy chứng nhận

x

 

28  

13T1021054

Nguyễn Đức

Hải

2.00

x

x

x

 

29  

13T1021248

Nguyễn Văn

Vinh

2.00

x

x

x

 

 

Khóa học: Liên thông CNTT K2015, Ngành Công nghệ Thông tin

30  

15T1029006

Phạm Lê Quý Lợi

116

2.16

-

-

-

 

Tổng cộng danh sách gồm:  30  sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

 

 II. DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP

STT

Mã sinh viên

Họ và tên

Tổng
TCTL

Điểm
TBTL

CC
B1

CC
GDTC

CC
GDQP

Ghi chú

 

Khóa học: K34, Ngành học: Công nghệ Thông tin

1       

10T1021003

Hồ Võ Ngọc Anh

122

1.99

-

x

x

 

 

Khóa học: K35, Ngành học: Công nghệ Thông tin

2       

11T1021029

Hồ Sỹ Nghi

127

2.06

-

Đã hoàn thành trong hè

x

Thiếu bẳng TNTHPT

 

Khóa học: K36, Ngành học: Công nghệ Thông tin

3       

1210210081

Lê Văn Tá

127

2.3

-

x

x

Thiếu 3 TC ở Kiến thức chuyên ngành + bẳng TNTHPT

 

Khóa học: K37, Ngành học: Công nghệ Thông tin

4       

13T1021114

Trịnh Công Lý

120

2.00

Đã hoàn thành

x

 

Thiếu CC B1

                               

Tổng cộng danh sách gồm:  04 sinh viên không đủ điều kiện xét tốt nghiệp

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 10 năm 2017

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

PGS. TS. TRƯƠNG CÔNG TUẤN

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [12/10/2017 15:14]