Danh sách sinh viên K38 trong 3 chuyên ngành

Ngày 04/5/2017, Khoa Công nghệ Thông tin đã thông qua danh sách chuyên ngành của các sinh viên K38. Danh sách này đã được gửi lên nhà trường.

Như vậy, Khoá K38 sẽ có 3 chuyên ngành được mở, bao gồm:

  1. Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm: 83 sinh viên
  2. Chuyên ngành Mạng máy tính: 67 sinh viên
  3. Chuyên ngành Khoa học máy tính: 12 sinh viên

./.