Tổng hợp danh sách đăng ký chuyên ngành của sinh viên K38

Gửi các bạn sinh viên K38,

Dưới đây là bảng tổng hợp nguyện vọng đăng ký chuyên ngành. Mọi sai sót, thắc mắc, các bạn phản hồi lại trước ngày 03/05/2017. Sau thời điểm này Khoa Công nghệ Thông tin sẽ chuyển danh sách này lên nhà trường.